Reglament

I. La X Cursa Despertaferro de Bàscara es celebrarà el dimecres 11 de setembre del 2019 a les les 9h. El punt de sortida i arribada estarà situat a Bàscara al Paller d’en Xirau (consultar ubicació aquí)

II. La cursa popular està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat que s’inscriguin prèviament.

III. En cas que el/la participant sigui menor d’edat podrà realitzar la prova i caldrà el consentiment del pare/mare o tutor legal, amb la mateixa fulla d’inscripció per part dels pares o bé s’haurà de lliurar un document escrit a mà, a on expressi la voluntat i autorització de fer participar el menor, en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat del l’adult.

IV. Tots els recorreguts, encara per confirmar, 21,2 km, 11,2 km, 5,7 km i txiquicursa (veure track) es realitzaran a l’entorn de Bàscara, amb circuits degudament indicats i amb els avituallaments fixats per l’organització. Els participants de la mitja marató tindran control de pas al km. 10 de la cursa. Tot corredor/a que no hagi arribat en un màxim de 1:30h. no podrà continuar la cursa. El temps màxim per a realitzar la mitja marató és de 3:45h.

V. Les reclamacions s’hauran de presentar a la organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

VI. Les classificacions oficials seran publicades durant la nit del mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial.

VII. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.

VIII. Per participar, és obligatori fer-ho amb el dorsal assignat per l’organització ben visible.

IX. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  1. Mostra un estat físic deficient per les característiques del recorregut.
  2. No realitza el recorregut complert passant per cada un dels controls de cronometratge disposats per l’organització.
  3. No porta el dorsal en un lloc visible per ser identificat pels organitzadors
  4. Mostra un comportament antiesportiu sense respectar l’entorn natural ni els companys de la cursa ni a la pròpia organització.

X. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencial. Cal portar el resguard de la mateixa i/o DNI del titular per recollir el dorsal. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta identificació de titular; per recollir el dorsal d’un altre participant es recomana una fotocòpia del DNI amb l’autorització del titular del document.

XI. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.

XII. Les curses es consideraran tancades 3h. 45min. després de la sortida.

XII. L’organització podrà modificar els recorreguts, per causes alienes i/o de força major. El compliment dels circuits està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

XIII. Revisar la web despertaferrobascara.cat per temes de preus, i altres informacions que poden ser modificades.

XIV. Els inscrits podran recollir el dorsal, la samarreta i la bossa del corredor els dies que s’indiquen a a la web. El fet de no retirar el dorsal, la samarreta i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

XV. Aconsellem deixin estacionats els seus vehicles als voltants de la plaça ubicada al costat del paller.

XVI. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els corredors/es assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

XVII. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats de la cursa si acaben la prova seguint la normativa establerta.

El fet d’inscriure’s a la cursa el participant autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar les imatges que, fixes i/ o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en els materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

XVIII. Vostè consent la cessió de les seves dades de caràcter personal a l’Associació despertaferro de Bàscara. Amb l’objecte de remetre-li en un futur informació comercial i publicitària de les seves activitats, novetats, serveis i productes, autoritzant expressament que les seves dades puguin ser cedides a terceres empreses, de conformitat amb el que estableix l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.

Vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se a l’organització a través dels canals contemplats a la web: www.despertaferrobascara.cat

XIX. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització.

En el cas de suspendre la cursa per causes de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.